Polityka ochrony danych w CentrumW dokumencie zawarto informacje o tym jak administrator danych [określany jako Administrator Danych, zgodnie z definicją podaną poniżej, oraz: my, nas, nasze] gromadzi i wykorzystuje dane osobowe w centrum handlowym w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa. Ochrona to wykrywanie potencjalnych i rzeczywistych działań przestępczych oraz zapobieganie im. Bezpieczeństwo odnosi się do gromadzenia danych osobowych dotyczących wypadków i incydentów zaistniałych w centrum handlowym.

W niniejszym dokumencie podane są:

1/ Dane kontaktowe administratora danych
2/ Informacje jak zbieramy Państwa dane osobowe
3/ Informacje o zakresie niniejszej polityki prywatności
4/ Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
5/ Informacje o konsekwencjach nie podania wymaganych danych osobowych
6/ Informacje o tym jak udostępniamy Państwa dane osobowe
7/ Informacje o tym jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe
8/ Informacje o tym czy przekazujemy Państwa dane osobowe za granicę
9/ Państwa uprawnienia dotyczące danych osobowych
10/ Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji/profilowaniu
11/ Aktualizacja niniejszej informacji o ochronie prywatności1/ Dane kontaktowe administratora danych
Lokalny administrator danych osobowych:
CH Warszawa U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, posiadającą NIP 1080005074 oraz REGON 141188098, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298581, o kapitale zakładowym w wysokości: 18 655 000,00 PLN
Lokalny administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w kontekście określonym poniżej.

Grupowy Administrator dany osobowych:
Unibail Management
Uproszczona Spółka Akcyjna, o kapitale 20 000 000 euro z siedzibą w Paryżu pod adresem 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Wpisana do Paryskim Rejestrze pod numerem 414 878 389

Administrator danych na szczeblu Grupy przetwarza Państwa dane osobowe, by pomagać lokalnemu administratorowi danych i zapewnić ogólne zarządzanie na poziomie grupy, w szczególności w zakresie poważnych przypadków dotyczących ochrony, spraw prawnych lub ubezpieczeniowych.

Lokalny administrator danych wraz z administratorem danych grupy, działający jako współadministratorzy, są łącznie określani jako „Administrator Danych”.

2/ Jak zbieramy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe zbieramy przy wykorzystaniu następujących środków:

- poprzez każdy system obsługiwany by zapewniać ochronę, bezpieczeństwo i zarządzanie prawami dostępu (w szczególności poprzez system kamer CCTV, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych samochodów na parkingu, system dostępu);
- dostając je bezpośrednio od Państwa (lub, w przypadkach odniesienia poważnych obrażeń, od Państwa bliskich);
- przez dowolną aplikację, która jest udostępniona dla każdego pracownika centrum handlowego.

3/ Jaki jest zakres niniejszej polityki prywatności?
Niniejsza polityka prywatności zajmuje się danymi osobowymi, które przetwarzamy zarządzając sprawami ochrony i zapewniając bezpieczeństwo w okolicy naszego centrum handlowego, wykorzystując:

- system kamer (CCTV),
- zapisy zaistniałych obrażeń i/lub wypadków,
- zapisy zaistniałych incydentów i/lub działań przestępczych,
- system zarządzania prawami dostępu,
- usługa parking assistance oraz umowa abonamentu na parking.

Jeżeli są Państwo uczestnikami naszego programu lojalnościowego, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie prowadzone również zgodnie z polityką prywatności Programu lojalnościowego, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

4/ Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
W poniższej tabeli można znaleźć wszystkie informacje dotyczące następujących zagadnień:
- dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe (Cel)?
- o jakie dane osobowe chodzi (Wymagane dane osobowe)?
- na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe (Podstawa prawna)?
- jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe (Okres retencji)?


Cel szczegółowy Wymagane dane osobowe Podstawa prawna Okres retencji*
Zarządzanie sprawami zaistniałych w centrum handlowym wypadków i urazów ciała.
W tym zarządzanie wszelkimi sprawami dotyczącymi roszczeń prawnych.
Dane do kontaktu, data urodzenia, informacje o zaistniałym urazie i/lub wypadku (dotyczące zdrowia) oraz informacje medyczne, nagrania z systemu kamer CCTV (jeśli dotyczy) Uzasadniony interes utrzymywania wiedzy o wypadkach w centrum handlowym oraz w celu przygotowania się do roszczeń prawnych oraz do obrony przed nimi. Maksymalnie 10 lat od zebrania danych.
Zarządzanie dostępem w centrum handlowym w celu:
zapobiegania wszelkim przypadkom nieuprawnionego dostępu i zapobieganie potencjalnym lub faktycznym działaniom przestępczym, w tym zapobieganie wystąpieniu szkodom w mieniu, kradzieżom w sklepach, zapobieganiu atakom terrorystycznym i handlowi narkotykami.
Dane osobowe do kontaktu, karty wstępu, numery tablic rejestracyjnych, nagrania z systemu kamer CCTV. Uzasadniony interes w zapobieganiu nielegalnym działaniom oraz wykrywanie ich. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 3 (trzy) lata od ostatniego Państwa opuszczenia parkingu. Dane z systemu kamer CCTV przechowuje się przez okres zapisu monitoringu wizyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni.  
Ochrona naszego centrum handlowego i utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego, a zwłaszcza:

- przestrzeganie wymogów w zakresie BHP (w tym przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania przewidywalnemu ryzyku naturalnemu i technologicznemu).

- zapobieganie i wykrywanie potencjalnej lub rzeczywistej działalności przestępczej, w tym zapobieganie wystąpieniu szkodom w mieniu, kradzieżom w sklepach, zapobieganie atakom terrorystycznym i handlowi narkotykami.
Dane osobowe do kontaktu, numery tablic rejestracyjnych, informacje o potencjalnej lub rzeczywistej działalności przestępczej. Uzasadniony interes prawny w zapobieganiu nielegalnej działalności i przestępczości. Maksymalnie 10 lat od zebrania danych.  

Dane z systemu kamer CCTV przechowuje się przez okres zapisu monitoringu wizyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni. 
Zarządzanie usługą parking assistance oraz zarządzanie umowami abonamentów na parking. Dane osobowe do kontaktu, nagrania z systemu kamer CCTV, numer rejestracyjny.
Dla osób zawierających umowy abonamentowe:
numer rachunku bankowego, numer PESEL
Wykonanie umowy Czas trwania stosunku umownego.
Dane z systemu kamer CCTV przechowuje się przez okres zapisu monitoringu wizyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni
Zarządzanie zgłoszeniami dokonanymi na podstawie praw wymienionych w art. 8.

W tym zarządzanie wszelkimi sprawami dotyczącymi roszczeń prawnych.
Imię/nazwisko/numer rejestracyjny/dane banku/ dowód osobisty Dane osobowe do kontaktu, informacje o domniemanym lub rzeczywistym incydencie, nagrania z systemu kamer CCTV, informacja o numerze rejestracyjnym Obowiązek prawny wynikający z zastosowania artykułu Czas rozpatrzenia danego wniosku oraz okres 6 lat po jego rozpatrzeniu.*Być może będziemy musieli przechować Państwa dane osobowe dłużej niż podane tu okresy przechowywania, na przykład gdy jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa (np. regulacje podatkowe), gdy organ ścigania lub organ regulacyjny będą prowadzić dochodzenie w sprawie przestępstwa lub zaistniałego incydentu, lub w ramach przygotowań do obrony przed roszczeniem prawnym.

5/ Co się stanie, jeżeli nie podam wymaganych danych osobowych?
W przypadkach, gdzie prawo będzie nakładać na nas obowiązek pozyskania danych osobowych, podanie tych informacji będzie obowiązkowe.

Niepodanie danych osobowych, które później zostaną użyte do przygotowania lub wysunięcia roszczenia prawnego może spowodować, że Państwa roszczenie zostanie oddalone i/lub będzie ono nieskuteczne.

6/ Jak udostępniamy Państwa dane osobowe?
Możemy udostępniać dane osobowe w następujący sposób:

- udostępniając je podmiotowi współpracującemu z Administratorem w zakresie zarządzania budynkiem - Unibail-Rodamco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS: 0000153593;.
- gdy korzystamy z usługodawców przetwarzających w naszym imieniu dane osobowe po to, by świadczyć usługi na naszą rzecz. Listę naszych usługodawców można znaleźć w Załączniku 1 poniżej. Wszyscy pracownicy pracujący w centrum handlowym muszą pamiętać, że ich dane osobowe mogą być przetwarzane w każdej aplikacji (takiej jak Connect) udostępnionej im zgodnie z polityką prywatności,
- przekazując je na żądanie organów ścigania i agencji rządowych w celu wykrywania przestępstw i zapobieganiu im;
- podając je służbom ratunkowym w razie zaistnienia wypadku lub wystąpienia choroby;
- podając je naszym prawnikom oraz sądowi podczas obrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń;
- naszym ubezpieczycielom w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z wypadkami/urazami lub z uszkodzeniem mienia osobistego.

7/ Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
Traktujemy bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych z najwyższą powagą. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych i do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń technicznych w celu ich ochrony.

8/ Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe za granicę?
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jeżeli sytuacja ta ulegnie zmianie i Państwa dane osobowe będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, taki transfer odbędzie się jedynie do krajów oferujących równoważny poziom ochrony danych osobowych, jak zapewniają to przepisy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W przeciwnym razie, zadbamy o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji o klauzulach umownych można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

W takim wypadku polityka zostanie zaktualizowana.

9/ Państwa uprawnienia dotyczące danych osobowych
Na podstawie obowiązujących przepisów mają Państwo prawo, by żądać dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia Państwa danych osobowych tak, jak opisano poniżej:

- uzyskanie dostępu do własnych danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe są aktualne, dokładne i kompletne;
- żądanie sprostowania lub usunięcia własnych danych osobowych; wyrażenie sprzeciwu lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- otrzymanie na żądanie wszystkich własnych danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie lub żądanie przeniesienia takich informacji do innego administratora.

• Korzystanie z przysługujących Państwu uprawnień
Jeżeli pragną Państwo skorzystać z tych praw i/lub uzyskać istotne informacje, prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem: recepcja.URSYNOW@urw.com. W celu zapewnienia skutecznego wykonywania Państwa uprawnień, należy pamiętać, że mogą też Państwo wysłać na powyższy adres zapytanie lub żądanie dotyczące przetwarzania danych przez obu administratorów (tj. lokalnego administratora danych i administratora danych grupy).

Można również korzystać z tych uprawnień bezpośrednio, w punkcie informacyjnym naszego centrum handlowego.

Aby uniknąć naruszenia praw osób trzecich, jeżeli poweźmiemy uzasadnione wątpliwości, zastrzegamy sobie prawo, by wcześniej dokonać weryfikacji Państwa tożsamości.

• Skargi
Uprzejmie prosimy, byśmy najpierw dać nam możliwość ustosunkowania się do Państwa skarg związanych z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych, jednak jeżeli wciąż nie będą Państwo zadowoleni udzielonej przez nas odpowiedzi, możliwe jest złożenie skargi do: Prezesa Urzędu Danych Osobowych w Warszawie.

10/ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Obecnie nie ma automatycznego procesu podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych.

11/ Aktualizacja niniejszej informacji o ochronie prywatności
Okresowo możemy zmieniać lub aktualizować niniejsze Informacje dotyczące zasad prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie internetowej.


Ostatnia aktualizacja Polityki: 1 czerwca 2019.